Kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról szóló mintatájékoztató

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

MILYEN ESETBEN ÉLHET ÖN A KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGÁVAL?

Ön a Fehér és Társa BT. . (8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12. ) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT KELLÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYE ALAPJÁN?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


Kérhet kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

MILYEN HATÁRIDŐBEN ÉRVÉNYESÍTHETI ÖN KELLÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉT?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

KIVEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTHETI KELLÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉT?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

MILYEN EGYÉB FELTÉTELE VAN KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGAI ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Fehér és Társa BT. . vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

MILYEN ESETBEN ÉLHET ÖN A TERMÉKSZAVATOSSÁGI JOGÁVAL?

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYE ALAPJÁN?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

MILYEN ESETBEN MINŐSÜL A TERMÉK HIBÁSNAK?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

MILYEN HATÁRIDŐBEN ÉRVÉNYESÍTHETI ÖN TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉT?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

KIVEL SZEMBEN ÉS MILYEN EGYÉB FELTÉTELLEL ÉRVÉNYESÍTHETI TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉT?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A GYÁRTÓ (FORGALMAZÓ) MILYEN ESETBEN MENTESÜL TERMÉKSZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGE ALÓL?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  •  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  •  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet! Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre.

3. JÓTÁLLÁS

MILYEN ESETBEN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JÓTÁLLÁS?

Hibás teljesítés esetén szerződés, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Fehér és Társa BT. jótállásra köteles.

ÖNT MILYEN JOGOK ÉS MILYEN HATÁRIDŐN BELÜL ILLETIK MEG JÓTÁLLÁS ALAPJÁN?

A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.

Egyéb tartós fogyasztási cikkek esetén a kötelező jótállási idő 1 év, a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozóan.