Bacco Hungária Kft.
Fehér és Társa Bt.   Font és Társa Bt.

Borászati segédanyagok

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Szabályzat célja


A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Fehér és Társa Bt. (székhely: 8630 Balatonboglár, Szent

Imre u. 52.), cégjegyzékszám: 14-06-305853, nyilvántartó hatóság: Somogy Megyei Bíróság mint

cégbíróság, adószám: 210115023-2-14) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és

a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott határozat szerint a Fehér és

Társa Bt. a 493. nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet

folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Fehér és Társa Bt.által nyújtott szolgáltatások

Magyarország területén minden magyarországi telephellyel rendelkező gazdasági társaság és

magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély (továbbiakban: Felhasználó)

számárabiztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez

való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Az adatkezelők megnevezéseNév:                                         Fehér és Tára Bt.

Székhely és levelezési cím:      8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12.

Telefonszám:                             +36 20-9 130 699

E-mail cím:                                 feher.zsuzsanna01@gmail.com 

Adatkezelési nyilvántartási szám:         NAIH-78426/2014 

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell

adnia a következő személyes adatokat:

- felhasználónév,

- saját e-mail cím,

- jelszó,

- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

- szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

- telefonszám

 

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során

generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó

külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan

naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett

esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. Weboldalunk nem használ cookie-kat.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek

megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.
 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. A boraszatisegedanyagok.hu internetes oldalon az adatkezelésre a

Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely

nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata

során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a boraszatisegedanyagok.hu

használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a boraszatisegedanyagok.hu-n elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A

Fehér és Társa Bt. a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,

kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi

bizonyítása érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer

technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem

használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok

számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kizárólag a

Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-

mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval

kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat

megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi

törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a

továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet

automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)

meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció

során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 


6.1. Az adatokat elsődlegesen Fehér és Társa Bt. illetve a Fehér és Társa Bt. belső munkatársai

jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem

adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az

elszámolás rendezése körében Fehér és Társa Bt. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető,

fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Fehér és Társa Bt. az ilyen külső szereplők

adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6.3. A fentieken túl a Fehér és Társa Bt. -re vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag

törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján

kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fehér és Társa Bt. által kezelt, rá

vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben

meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban

megadott elérhetőségek útján.

7.2. Fehér és Társa Bt. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen

célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon

belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezésicím:         Fehér és Társa Bt. .

                                8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12., tel.: +36 20 9130 699

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Fehér és

Társa Bt. munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok

törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a boraszatisegedanyagok.hu oldalon maga

helyesbítheti; egyéb esetekben Fehér és Társa Bt. a kérelem beérkezésétől számított 3

munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés

nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre,

azokat Fehér és Társa Bt. a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő

adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél

adatait adta meg vagy a boraszatisegedanyagok.hu használata során bármilyen módon kárt okozott, a

Fehér és Társa Bt. jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Fehér és

Társa Bt. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő

személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása 

8.1. A Fehér és Társa Bt. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek

felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja

fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a megrendelések

teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek

érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Fehér és Társa Bt. által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a

változásokra vonatkozó, valamint a Fehér és Társa Bt. egyéb hasonló szolgáltatásaira

vonatkozó tájékoztatást a Fehér és Társa Bt. bizonyos esetekben elektronikus formában, e-

mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen

értesítéseket azonban a Fehér és Társa Bt. nem használja reklámozási célra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél)

tartalmazó leveleket a Fehér és Társa Bt. csak az Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a

jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A Fehér és Társa Bt. bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link

segítségével.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Fehér és Társa Bt. rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem

kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más

honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Fehér és Társa Bt. az eredeti

adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez

előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a

felhasználást megtiltsa.

9.3. Fehér és Társa Bt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi

továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt

adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza

azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi

magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja

vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Fehér és Társa Bt. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes

értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó

a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban

foglaltakat.


Balatonboglár, 2015 május 18.

X